Pobuda za nujno obravnavo problematike tranzitnega tovornega in turističnega prometa

Pobuda za nujno obravnavo problematike tranzitnega tovornega in turističnega prometa

Avtorica prispevka: Jana Goj Purger, Bertoki, Koper

V bližini otoškega Kopra so »avtohtona« vaška in novonastala naselja, ki se zraščajo v novodobno »somestje« in sodelujejo v nenačrtovanosti prostora in prometa.  V nadaljevanju je vsebinski del pobude posredovane na MOK za nujno obravnavo problematike tranzitnega tovornega in turističnega prometa v območju med državno mejo z Italijo in mestom Koper. 

Prikaz cestnega in železniškega omrežja, njihovih varovalnih pasov, območij naselij in območij prostorskih aktov. (Vir: MOK, 31. 3. 2019)

Gre za pobudo Krajevne skupnosti Bertoki vezano na načrtovanje, kapacitete, režime in vrstni red izvajanja državnih prometnic ter njihovega vpliva na regionalni in lokalni promet ter vpliv na naselja v trikotniku med državno mejo z Italijo, Luko Koper in mestom Koper.

Vprašanja in problemi, ki so jih v zvezi s problematiko tranzitnega tovornega in turističnega prometa na MOK podali predstavniki KS Bertoki  

  • Preobremenjenosti in nenehno povečevanje cestnega tranzitnega tovornega in turističnega prometa skozi naselja v območju med državno mejo z Italijo, Luko Koper, mestom Koper in površinami ob cestnih odsekih HC Škofije – Srmin, AC Črni kal Srmin in HC Srmin – Bertoki – Koper (naselja: Spodnje Škofije, Dekani, Bertoki, Prade, Škocjan …).
  • Regionalne in lokalne ceste skozi stanovanjska naselja postajajo brezplačna bližnjica za (med)državni tranzitni turistični in celo tovorni promet. 
  • Vinjetni sistem in druge oblike cestninjenja na obmejnem območju s kratkimi razdaljami in nedokončanimi priključki in vpadnicami povzroča posledice, ki ogrožajo varnost, zdravje in slabšajo pogoje za delo in življenje v naših krajih.
  • Vrstni red in prioritete izgradnje priključkov in vpadnic v Luko Koper zelo vplivajo na prometne tokove skozi naselja in celo na dostopnost v času tovornih ali turističnih prometnih špic. Pereč problem je neizvedena Serminska vpadnica v Luko Koper in zaskrbljujoča napovedi širitve Bertoške vpadnice pred ureditvijo ustreznejše direktne povezave Luke Koper z AC omrežjem.
  • V oktobru – novembru 2016 razgrnjen osnutek državnega prostorskega načrta za hitro cesto na odseku Koper – Dragonja napoveduje neprimerno širitev HC Srmin – Bertoki – Koper na jug, v smeri centra naselja Bertoki. Ta načrt megleno opredeljuje vpadnico v Luko Koper, status bencinskega servisa in kamionskega počivališča na zelenih površinah ob Lazaretu (glej priloge: pripombe, zapisnike in sklepe KS Bertoki od 2013 dalje).
  • Kako so načrtovane medsebojne povezave (avto)cestnega in železniškega omrežja v območju Bivja, Sermina in kako so načrtovane povezave na tovorno in potniško železniško postajo Koper? Kako na to vplivajo državni prostorski načrt in izvedbeni projekti za drugi (in tretji) tir proge Divača Koper? 
  • Kdo in kako načrtuje regionalni in državni javni potniški promet za območje Istre in Krasa? 

Krajani Bertokov živimo na stičišču zelo raznovrstnih programov in na stičišču najpomembnejših državnih prometnic. Želimo, da se v času, ko se sprejemajo strateške načrtovalske in izvedbene odločitve, upošteva celovitost prostora, kot skupnega dobra. Usklajeni (prostorski) načrti so dokumenti, ki predstavljajo tudi dogovorjeno in potrjeno, jasno predstavljeno vizijo s podatki za gospodarne in predvsem trajnostne realizacije.

Zavedamo se, da navedena problematika presega lokalne in regionalne okvirje. Želimo pridobiti informacije o stanju in načrtih za urejanje prostora v katerem živimo in delamo z namenom, da bi postali tudi tvorni udeleženci in podporniki kvalitetnega razvoja. 

Uredništvo spletne platforme ZBIRNIK se avtorici zahvaljuje za prispevek in tudi vaše z veseljem pričakuje na info@zbirnik.si

Leave a Reply