Kiosk K67: Koprski vsebinski urbani generator od 22.7. do 20.12.2021 na Ukmarjevem Trgu

Kiosk K67: Koprski vsebinski urbani generator od 22.7. do 20.12.2021 na Ukmarjevem Trgu

Mateja Filipič

Kiosk K67 je mednarodno uveljavljen industrijski objekt, ki ga je 1968 oblikoval profesor Saša Mächtig. Zaradi svoje modularnosti, prilagodljivosti in oblikovalskega sistema je kiosk postal ena izmed najbolj priljubljenih ikon v zgodovini mednarodnega industrijskega dizajna in se ponovno pojavlja v urbanih prostorih Ljubljane, Beograda, Berlina in New Yorka. Kiosk pristaja tudi v Kopru, kjer bo do 20.decembra 2021 na Ukmarjevem trgu prevzel vlogo novega vsebinskega generatorja mesta na pobudo Avtomatik Delovišča. Eksponat K67, ki je del stalne zbirke Obalnih galerij Piran, dobiva novo vlogo za razvoj javnega prostora v mestu Koper.

Črt Kozlovič

Od leta 1968 do 1999 so po vsej Jugoslaviji izdelali približno 7500 enot. Nekatere izmed njih so izvozili na Poljsko, Japonsko, Novo Zelandijo, v Kenijo, Irak, Sovjetsko zvezo in ZDA. Sistem dovoljuje neomejene konfiguracije in variacije, zato je kot nalašč za različne vrste prilagoditev in programov. Kiosk K67 je uporaben za različne namene, od obmejnih patruljnih postaj, prodajaln vstopnic za vlečnice, cvetličarn do maloprodajnih lokalov in stojnic za hitro prehrano. Po več kot 50 letih je ne samo še vedno prisoten, saj v številnih mestih njegova priljubljenost celo narašča. Prvi K67, ki je leta 1970 postal del oblikovalske zbirke MoMA v New Yorku, je bil na začetku postavljen na pločnik 53. ulice. Končno je svoje mesto v muzeju dobil med razstavo MoMA »K betonski utopiji: Arhitektura v Jugoslaviji, 1948–1980«, kot predmet množičnega oblikovanja.

Črt Kozlovič

Maja Vardjan, kustosinja v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje MAO, ocenjuje, da je  K67 v mnogih mestih obstojen zato, ker je element, ki se nahaja »med arhitekturo in industrijskim oblikovanjem, vgrajenostjo v moderno mesto in družbo, med rituali vsakdanjega življenja in nenazadnje z vztrajno zmožnostjo reinterpretacije.« Priljubljenost K67 se kaže tudi v njegovi ponovni uporabi v Berlinu, kamor ga je iz Slovenije pripeljal Martin Ruge in z njm vzpostavil nove vsebne v predelu Kreuzberg.

Črt Kozlovič

V kontekstu urbane regeneracije javnih prostorov v Kopru se Avtomatik Delovšče s postavitvjo kioska K67 na Ukmarjev trg v Kopru loteva taktčnega urbanizma. V sodelovanju z Maro Ambrožič Verderber, v.d. direktorico Obalnih galerij Piran, ki se je na idejo te izjemne ulične postavitve objekta v javni prostor z navdušenjem odzvala je bila omogočena začasna raba kioska K67 iz stalne zbirke Obalnih galerij Piran. Kot svojevrstna umetnina sodobnega oblikovanja je kiosk K67 neločljivo povezan s konceptom ulice in ulične opreme, zato je tudi v Kopru umeščen v javni prostor, kjer je na izbrani lokaciji v svoji novi vlogi aktiviran kot programski generator mesta. Podobno ulično intervencijo so leta 2019 izvedli tudi v New Yorku, kjer je kiosk stal na stičišču 45. in 46. ulice z Broadwayem in služil kot informacijsko središče za oblikovalski paviljon na Times Squaru.

Črt Kozlovič

Kiosk bo tako nov in za javnost zanimiv fenomen mesta Koper, tokrat uporabljen kot nov participatorni program Avtomatik Delovišča. Med postavitvijo bodo na njegovi lokaciji različne aktivnosti, v katerih sodelujejo Obalne galerije Piran, KUD C3, Avtomatik Delovišče, Društvo Primorski poletni festival in Zavod za kulturo, turizem in mladino Koper. Vrstila se bodo predavanja, diskusije, delavnice in izobraževalni dogodki za meščane ter mednarodna poletna šola, ki bo septembra v soorganizaciji z MOK v skladišču Libertas.

Črt Kozlovič

Mestna Občina Koper se s postavitvijo kioska K67 v svoje urbano tkivo tako postavlja na svetovni zemljevid predstavitev oblikovanja. V kiosku smo v sodelovanju s Primorskim poletnim festivalom v okviru otvoritve projekta v četrtek, 22. junija 2021 ob 19.uri gostili pogovor med Nevo Zajc, novinarko Radia Koper in oblikovalca in profesorja Sašo Mächtiga, ki se je s kioskom uvrstil med najpomembnejše svetovne oblikovalce. V sklopu otvoritve pa bo pogovor predvajan na Radio Koper, v okviru oddaje »Odprto za srečanja«, in sicer v sredo zvečer, 28. julija 2021 ob 20.uri. Posnetek pogovora bo kasneje na voljo tudi na spletni strani https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174794652?s=radio 

Črt Kozlovič

O programu javnih umetniških in kreativnih dogodkov vas bomo spremljali sproti!

Za več informaciji pišite na: avtomatkdelovisce@gmail.com

Črt Kozlovič

 

***

Kiosk K67: Urban Context Generator

22.7.-20.12. 2021, Ukmarjev Trg, Koper

Kiosk K67 is an internationally renowned industrial facility designed in 1968 by Professor Saša Mächtig. Due to its modularity, flexibility and design system, the kiosk has become one of the most popular icons in the history of international industrial design and is reappearing in the urban spaces of Ljubljana, Belgrade, Berlin and New York. The kiosk also lands in Koper, where it will take on the role of a new context generator for the city of Koper performing on Ukmarjev trg until 20 December 2021 at the initiative of Avtomatik Delovišče. The K67 exhibit, which is part of the permanent collection of the Piran Coastal Galleries, is being given a new role of the design of new temporary space of experimentation in the public space.

From 1968 to 1999, about 7,500 units were produced throughout Yugoslavia. Some of them were exported to Poland, Japan, New Zealand, Kenya, Iraq, the Soviet Union and the USA. The system allows unlimited configurations and variations, making it perfect for a variety of customisations and programs. The K67 kiosk can be used for a variety of purposes, from border patrol stations, ski lift ticket shops, florists to retail outlets and fast food stalls. After more than 50 years, it is not only still present, as its popularity is even growing in many cities. The first K67, which became part of the MoMA design collection in New York in 1970, was initially placed on the sidewalk of 53rd Street. He finally got his place in the museum during the MoMA exhibition “Towards a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980”, as a subject of mass design.

Maja Vardjan, curator at the MAO Museum of Architecture and Design, estimates that K67 is sustainable in many cities because it is an element located between architecture and industrial design, integration into the modern city and society, between the rituals of everyday life and last but not least with a persistent ability to reinterpret.The popularity of the K67 is also reflected in its re-use in Berlin, where it was brought from Slovenia by Martin Ruge and used to establish new content in the Kreuzberg area.

In the context of the urban regeneration of public spaces in Koper, Avtomatik Delovšče is performing tactical urbanism by setting up a K67 kiosk on Ukmarjev trg in Koper. In collaboration with Mara Ambrožič Verderber, acting director of the Piran Coastal Galleries, who enthusiastically responded to the idea of ​​this exceptional street placement of the kiosk in a public space, and has also enabled to temporarily use the K67 kiosk from the permanent collection of the Piran Coastal Galleries. As a unique work of art of modern design, the K67 kiosk is inextricably linked to the concept of the street and street equipment, so it is also located in a public space in Koper, where it is activated as an urban context generator. A similar street intervention was carried out in 2019 in New York City, where the kiosk stood at the intersection of 45th and 46th Streets with Broadway and served as an information hub for the design pavilion in Times Square.

The kiosk will thus be a new and interesting phenomenon for the public of the city of Koper, this time used as a new participatory program of Avtomatik Delovišče. During the installation, various activities will take place at its location, in which the Piran Coastal Galleries, KUD C3, Avtomatik Delovišče, Primorski Summer Festival Association and the Institute for Culture, Tourism and Youth Koper will participate. There will be lectures, discussions, workshops and educational events for citizens, as well as an international summer school, which will be co-organized with the Municipality of Koper in September at the Libertas Cultural Warehouse.

By placing the K67 kiosk in its urban fabric, the Municipality of Koper is thus putting design presentations on the world map. In cooperation with the Primorska Summer Festival, the kiosk hosted a conversation between Neva Zajc, a journalist from Radio Koper, and designer and professor Sašo Mächtig, who ranked among the world’s most important designers. As part of the opening, the talk will be broadcast on Radio Koper, as part of the show »Odprto za srečanja«, on Wednesday evening, July 28, 2021 at 8 p.m. A recording of the conversation will later be available on the https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174794652?s=radio website.

We will follow you about the program of public artistic and creative events!

For more information, write to: avtomatkdelovisce@gmail.com

Leave a Reply